trongdong
text logo

Một số giải pháp thúc đẩy chương trình OCOP đạt hiệu quả trên địa bàn Hà Nội

Tác giả bài viết: Quyết Tuấn

Thứ năm - 15/10/2020 23:49
Thủ đô Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm số lượng làng nghề lớn nhất toàn quốc, hội tụ 47 nghề trong tổng số 52 nghề truyền thống của cả nước. Trong số đó có 309 làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND Thành phố công nhận. Theo kết quả thống kê, thu thập số liệu, ước tính trên địa bàn các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội có khoảng 7.215 sản phẩm địa phương. Nhiều sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ đã xuất khẩu ra thị trường Quốc tế. Hà Nội có trên 5.000 sản phẩm nông sản thực phẩm đã gắn mã truy xuất nguồn gốc QR Code, đó chính là lợi thế lớn đối với thành phố Hà Nội trong việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.
Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020. Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020; Quyết định số 5346/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 về việc thành lập Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp thành phố Hà Nội đến năm 2020; Quyết định số 6873/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2020.
OCOP01
Các sản phẩm OCOP Hà Nội rất phong phú đa dạng
 
Trao đổi về nội dung này, theo ông Nguyễn Văn Chí, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng điều phối xây dựng chương trình Nông thôn mới thành phố Hà Nội, thì mục tiêu cụ thể Chương trình OCOP Hà Nội là: Phấn đấu 100% cán bộ quản lý Chương trình OCOP cấp Thành phố, cấp huyện và cấp xã được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành triển khai trực tiếp Chương trình OCOP; 100% các nhà quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh. Phát triển, nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm từ 800 đến 1.000 sản phẩm. Trong đó, có từ 500 sản phẩm tham gia được đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp Thành phố, 100 sản phẩm được tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện; UBND cấp xã cũng đã tổ chức triển khai chương trình OCOP, bố trí cán bộ để tham mưu cho cấp xã triển khai thực hiện Chương trình OCOP.
Cũng theo Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng điều phối xây dựng chương trình Nông thôn mới thành phố Hà Nội, thì 
Chương trình OCOP là Chương trình mới, do vậy Hà Nội xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân về Chương trình OCOP là nhiệm vụ quan trọng, tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm OCOP là nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay sau khi UBND Thành phố phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2019;
Trên những cơ sở đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp:

Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chương trình OCOP; cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế nông thôn và Chương trình OCOP; quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm và các mô hình, cách làm hay của các tổ chức, cá nhân thực hiện thành công Chương trình OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong từng năm 2019, 2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đã phối hợp với gần 40 cơ quan truyền thông của Trung ương và Thành phố tuyên truyền về Chương trình OCOP dưới dạng chương trình truyền hình, bài viết chuyên đề.
Đặc biệt, khi các sản phẩm được UBND Thành phố cấp sao, để kịp thời quảng bá, hỗ trợ các chủ thể; Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đã giao các cơ quan truyền thông phối hợp tiến hành xây dựng các phóng sự, bài vết để tuyên truyền trên thông tin đại chung của Trung ương và Thành phố.
battrang2
Chương trình OCOP Hà Nội có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền
Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình OCOP
Tổ chức 30 Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã nhằm tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các nội dung về Chương trình OCOP của Trung ương và Thành phố; quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và các nội dung chính triển khai Chương trình; quy trình thực hiện OCOP và công tác tổ chức triển khai thực hiện ở cấp Trung ương, cấp Thành phố, cấp huyện, cấp xã; thông tin về lợi ích, hiệu quả khi tham gia Chương trình OCOP; hệ thống tổ chức và nhân sự Chương trình OCOP; giới thiệu các khái niệm cơ bản (cộng đồng và phát triển cộng đồng, sản phẩm OCOP, tổ chức kinh tế OCOP, chu trình OCOP); phân loại các yếu tố cấu thành, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm; giới thiệu về Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.
Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Căn cứ theo khung đào tạo Chương trình OCOP ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình OCOP, trong 02 năm (2019-2020) thành phố Hà Nội đã triển khai tổ chức 02 lớp đào tạo, tập huấn cho đối tượng là Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP, Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP thành phố Hà Nội; 30 lớp đào tạo, tập huấn cho đối tượng là cán bộ quản lý, điều hành Chương trình OCOP thuộc UBND cấp huyện, lãnh đạo xã, phường, thị trấn, Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện; 135 lớp đào tạo quản trị sản xuất - kinh doanh cho các nhà quản lý tổ chức kinh tế (CEO), hộ sản xuất, HTX, trang trại… về chương trình OCOP.
hoalan1
Sản phẩm OCOP Hà Nội vừa phát huy thế mạnh của các làng nghề vừa có sản phẩm ứng dụng công nghệ cao
Công tác nâng cao năng lực quản lý, kinh nghiệm thực tế triển khai Chương trình OCOP
Tổ chức 02 đoàn công tác cấp Thành phố đi học tập, trao đổi kinh nghiệm triển khai Chương trình OCOP tại các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Tĩnh để trao đổi kinh nghiệm triển khai Chương trình OCOP, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp truyền thống, công tác đánh giá và phân hạng sản phẩm từ cấp huyện đến cấp Thành phố cũng như tham quan học tập các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình có sản phẩm đặc thù, thế mạnh được đánh giá, phân hạng và truy xuất sản phẩm OCOP của tỉnh bạn đồng thời tổ chức 01 đoàn công tác của Thành phố đi học tập Chương trình OTOP tại Thái Lan.
Công tác đánh giá, xếp hạng sản phẩm
Năm 2019, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đã tiến hành 02 đợt đánh giá, phân hạng với 301 sản phẩm., trong đó có 06 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 207 sản phẩm 4 sao; 88 sản phẩm 3 sao; đạt 100,3% kế hoạch năm 2019.
Năm 2020, Thành phố phấn đấu đánh giá, phân hạng khoảng 700 sản phẩm OCOP, để đạt mục tiêu đề ra đến hết năm 2020, thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng 1000 sản phẩm. Đến nay, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Thành phố đã tiến hành đánh giá lần 1 đối với 12 quận, huyện, thị xã với 358 sản phẩm OCOP đủ điều kiện từ 3 sao trở lên. Đồng thời, trong tháng 11/2020, các quận, huyện tiếp tục đánh giá, phân hạng khoảng trên 350 sản phẩm tại Hội đồng cấp huyện để trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố trong tháng 12/2020. Phấn đấu đến hết năm 2020, Thành phố có thêm ít nhất khoảng 700 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng, đạt mục tiêu theo Quyết định số 3629/QQĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội có 1.000 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng.

Nguồn tin: Tạp chí Truyền thống và Phát triển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây