trongdong
text logo

Quốc Oai xây dựng Nông thôn mới giữ gìn hồn quê Việt

Tác giả bài viết: Vương Xuân Thảo

Thứ ba - 01/12/2020 00:17
Sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015-2020 là huyện đã đầu tư hơn 4.380 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn.
Quốc Oai xây dựng Nông thôn mới giữ gìn hồn quê Việt
Quốc Oai xây dựng Nông thôn mới giữ gìn hồn quê Việt

Nhờ đó, đến hết năm 2017, huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2018, được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới, hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch...Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa là 100%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%, tăng 8% so với năm 2015. Năm 2020, huyện có 63/76 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 83%. Quản lý chất thải rắn, khối lượng rác thải được phân luồng thu gom, xử lý đạt 100% tổng khối lượng phát sinh.
Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, huyện Quốc Oai đặc biệt chú trọng đến công tác chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, sâu sát, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư cho vùng dân tộc và miền núi.

Quoc Oai
Quốc Oai xây dựng Nông thôn mới phát huy những di tích lịch sử

Công tác cán bộ được coi là khâu đột phá, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 819 tổ chức Đảng; giám sát 242 tổ chức và 66 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 11 tổ chức và 43 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt Đảng 6 đảng viên vi phạm pháp luật... Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã kết nạp 1.143 đảng viên; hằng năm đều vượt chỉ tiêu, trong đó năm cao nhất vượt 43% chỉ tiêu đề ra. Số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%...
Trong nhiệm kỳ tới, Quốc Oai sẽ tập trung nguồn lực nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, hoàn thành 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo quy hoạch và theo tiêu chí đô thị từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân cũng như yêu cầu hiện đại hóa và phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.
Có 17 làng nghề được công nhận làng nghề truyền thống với 4.532 hộ làm nghề tạo việc làm cho 11.400 lao động, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và tăng thu ngân sách. Đã hình thành một số mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, khép kín; đẩy mạnh phát triển Chương trình OCOP, đến nay đã có trên 30 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao trở lên.

15 10 711
Bí thư Thành ủy Vường Đình Huệ thăm gian hàng giới thiệu đặc sản của Quốc oai

Trong thời gian tới, để đạt được mục tiêu  xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quốc Oai phải tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trong tâm như sau:
Một là, cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, Quốc Oai coi việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với định hướng đô thị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và không có điểm kết thúc. Do vậy, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung kết nối vùng, trung tâm cụm xã với đô thị sinh thái Quốc Oai.
Cùng với đó là phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại theo hướng đô thị thông minh. Trên cơ sở quy hoạch chung phát triển đô thị sinh thái, vành đai xanh, Quốc Oai tập trung đầu tư phát triển các khu đô thị, khu chung cư, khu tái định cư mới bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ trở thành một đô thị xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, có bản sắc trên nền tảng phát triển bền vững.
Hai là, tăng cường kiểm tra, giám sát và gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn cùng với cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Mỗi địa phương, mỗi ngành, đoàn thể có hoạt động cụ thể để hưởng ứng các phong trào thi đua này. Từ đó phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.
Ba là, huy động tổng hợp các nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa. Đồng thời, khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới ở cơ sở.
Bốn là, không ngừng củng cố hệ thống chính trị vững chắc; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, từ đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu và hiệu quả của cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo các cấp.
Năm là, bảo đảm tốt công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường sự phối hợp, tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

trang trai ga
Mô hình chăn nuôi trang trại phát triển tại Quốc Oai

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, thành phố, sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân, nhất định việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Quốc Oai.
Chia sẻ về mục tiêu xây dựng huyện Quốc Oai phát triển toàn diện và bền vững, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị, ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh văn phòng thường trực Văn phòng điều phối Nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết: “Trong thời gian tới, huyện Quốc Oai phải tập trung phát huy tiềm năng và lợi thế, tích cực thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị, đảm bảo môi trường bền vững. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ, du lịch. Nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, có nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao và có sức cạnh tranh. Đồng thời tập trung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế; ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao…”.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ XXIII diễn ra vào sáng ngày 22/7/2020, cho thấy, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai đã thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện trong năm 2020 đạt hơn 14.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 11,7%, tăng 0,3% so với nhiệm kỳ trước. Thu ngân sách hằng năm trong giai đoạn đều vượt kế hoạch đề ra, tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2015-2020 đạt 4.215,12 tỷ đồng (bằng 416% so với giai đoạn 2010-2015). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Công nghiệp, xây dựng chiếm 58,9%; dịch vụ 28,9%; nông - lâm - thủy sản 12,2%. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân hiện đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 86,4% so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,2%...

BÀI VIẾT ĐƯỢC HỖ TRỢ CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TP. HÀ NỘI

Nguồn tin: Tạp chí Truyền thống và Phát triển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây