trongdong
text logo

Huyện Gia Lâm: Phát triển nông thôn mới tiệm cận tiêu chí đô thị

Tác giả bài viết: Kim Oanh

Thứ bảy - 05/12/2020 01:33
Huyện Gia Lâm tích cực duy trì tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới và phát triển tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gắn với duy trì, thực hiện thường xuyên năm trật tự và văn minh đô thị, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào các vùng sản xuất tập trung.

Chủ tịch UBND, Bí thư huyện Gia Lâm, ông Lê Anh Quân, cho biết, năm 2018, huyện Gia Lâm đã đạt chuẩn huyện NTM, đây là bước đệm có tính chất bước ngoặt và tạo đột phá, khẳng định sức mạnh, sự cố gắng, nỗ lực của huyện trong việc thực hiện Chương trình 02/CTr-TU của Thành ủy. Năm 2019, sau khi rà soát, toàn huyện có 2/20 xã là Yên Viên và Phù Đổng cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đã được Thành phố thẩm định, họp thông qua Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố. Ngoài ra có 4 xã đạt 11-13 tiêu chí, đạt từ 90 điểm trở lên (Dương Xá, Cổ Bi, Đa Tốn, Bát Tràng); 10 xã đạt 9-11 tiêu chí, đạt từ 85-90 điểm và 4 xã đạt 9-10 tiêu chí, đạt 80-85 điểm.

gialam1
Mô hình trồng rau sạch được nhân rộng tại Gia Lâm

Với những kết quả đạt được, năm 2020, Gia Lâm phấn đấu có thêm 2 xã là Bát Tràng và Dương Xá được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hằng năm, mỗi xã sẽ tăng thêm 1-2 tiêu chí đạt chuẩn trở lên. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của huyện hiện nay là vẫn còn 11 xã đạt từ 9 đến 10 tiêu chí, trong đó chủ yếu là 10 xã chưa đạt tiêu chí thu nhập; 6 xã chưa đạt tiêu chí trường học; chưa hình thành liên kết chuỗi trong sản xuất và hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả...
Vì vậy, để xây dựng NTM nâng cao, việc đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân tự giác tham gia, chung tay thực hiện là hết sức cần thiết. Sự vào cuộc của nhân dân để duy trì tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới và phát triển tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gắn với duy trì, thực hiện thường xuyên năm trật tự và văn minh đô thị, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào các vùng sản xuất tập trung. Vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.
Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện các nội dung hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 20 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Gia Lâm luôn bám đích cuối cùng là nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Năm 2019, thu nhập bình quân trên địa bàn huyện đạt 55,4 triệu đồng/người/năm; 10/20 xã đạt tiêu chí thu nhập từ 54 triệu đồng/người/năm trở lên. Đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí này huyện sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển các làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng, Kim Lan, dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ; thuốc nam thuốc bắc Ninh Hiệp; đầu tư cải tạo nâng cấp, sắp xếp, đổi mới mô hình quản lý các chợ… Nhất là đối với 10 xã nông nghiệp ổn định; tạo điều kiện, cơ chế hoạt động thuận lợi cho doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn hoạt động hiệu quả.

Duong

Phong trào “Thêm hoa, bớt rác” ở Gia Lâm

Theo kế hoạch hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 62,5 triệu đồng/người/năm; 10/20 xã hoàn thành tiêu chí thu nhập, đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên, gồm: Đa Tốn, Yên Viên, Bát Tràng, Đình Xuyên, Kim Lan, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đặng Xá, Phù Đổng, Ninh Hiệp.
Trong năm 2019, toàn huyện đã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 876 hộ. Để duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí này, huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; giảm dần khoảng cách chênh lệch về đời sống của người dân giữa thị trấn và nông thôn, không phát sinh hộ nghèo, tránh tái nghèo. Hỗ trợ tạo điều kiện cho hộ cận nghèo tự lực vươn lên phát triển kinh tế, có việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống và thụ hưởng một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản. Phấn đấu đến hết năm 2020 huyện không có hộ nghèo, giảm 200 hộ cận nghèo, đưa tỷ lệ cận nghèo từ 1,16% xuống 0,8%.
Ngoài ra, để thực hiện chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Các huyện sắp tới lên quận cần đưa xây dựng NTM tiệm cận với các tiêu chí đô thị. Vì vậy, theo ông Lê Anh Quân, huyện Gia Lâm đặt ra mục tiêu xây dựng huyện NTM theo hướng đồng bộ kết cấu hạ tầng khung, xây dựng NTM theo hướng phát triển đô thị và bảo vệ môi trường. Đồng thời thực hiện các giải pháp để đạt các chỉ số về phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đáp ứng tiêu chuẩn đơn vị hành chính quận theo lộ trình Đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành lập quận vào năm 2020 khi được Thành phố phê duyệt. Tập trung tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu tại 20 xã; gắn với các giải pháp để đạt chỉ số đáp ứng tiêu chuẩn đơn vị hành chính phường. Bên cạnh đó, huyện cũng triển khai lập và trình thẩm định, lấy ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi nhiệm vụ quy hoạch chung, đồ án quy hoạch chung các xã, đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư khu vực nông thôn của 8 xã: Trung Mầu, Lệ Chi, Kim Sơn, Dương Quang, Phú Thị, Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Xá. Chú trọng phát triển các làng nghề truyền thống, như: Gốm sứ Bát Tràng, Kim Lan; dát quỳ vàng Kiêu Kỵ; thuốc Nam, thuốc Bắc Ninh Hiệp.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát động và xây dựng kế hoạch tuyên truyền về “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, duy trì các phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM. Đối với 2 xã (Phù Đổng, Yên Viên), xây dựng Kế hoạch duy trì các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 283/HD-SNN của Sở NN&PTNT về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020.

gombattrang

Gốm Bát Tràng thương hiệu vang xa

Với định hướng được xác định xây dựng huyện thành quận trong giai đoạn 2020 - 2025, trong thời gian tới, Huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục tập trung các nhiệm vụ giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa nhằm: “Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn; xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển đô thị và bảo vệ môi trường; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện thành quận”. Trong đó tập trung vào các nội dung sau:
Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; thu hút sự tham gia đóng góp của nhân dân, để người dân thực sự là chủ thể thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Thứ hai, tiếp tục huy động mọi nguồn lực; duy trì và củng cố các tiêu chí đã đạt và cơ bản đạt gắn với các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các tiêu chí xây dựng huyện thành quận, xã thành phường; hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đô thị; hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung, phấn đấu xây dựng huyện Gia Lâm thành quận vào năm 2022.
Thứ ba, tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Trong đó, xây dựng sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao.
Thứ tư, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn huyện; tạo bộ mặt đô thị văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn huyện; phấn đấu huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo vào năm 2020.
Thứ năm, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính từ huyện đến các xã, thị trấn. Tăng cường công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; đảm bảo ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.
 

BÀI VIẾT ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TP. HÀ NỘI

Nguồn tin: Tạp chí Truyền thống và Phát triển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây