trongdong
text logo

PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tác giả bài viết: ĐẶNG VŨ CẢNH LINH - TIỂU LINH BẢO

Thứ hai - 26/04/2021 08:22

Đại biểu học sinh trường Trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ Hồ Chủ tịch (tháng 5 - 1956). Ảnh tư liệu

Đại biểu học sinh trường Trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc thọ Hồ Chủ tịch (tháng 5 - 1956). Ảnh tư liệu
Hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, học tập và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc phân tích những định hướng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết. Học tập và làm theo lời dạy của Người, trong bài viết dưới đây, chúng tôi trao đổi đôi nét về việc xây dựng và phát triển nguồn lực con người phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng:
PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


Hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, học tập và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc phân tích những định hướng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết. Học tập và làm theo lời dạy của Người, trong bài viết dưới đây, chúng tôi trao đổi đôi nét về việc xây dựng và phát triển nguồn lực con người phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

“Chữ người nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là loài người”1
Chúng ta có thể thấy rất rõ, quan điểm về xây dựng con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là sự kết hợp giữa truyền thống dân tộc và tư tưởng tiến bộ của thời đại - là kim chỉ nam cho chiến lược xây dựng và phát triển con người ở nước ta. Có thể nói, cho đến nay những tư tưởng của Bác về con người vẫn còn nguyên vẹn giá trị, vẫn là kim chỉ nam cho chiến lược xây dựng và phát triển con người ở nước ta.
Những luận điểm cơ bản về con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Người giải thích một cách hết sức giản dị, dễ hiểu, nhưng lại cực kỳ sâu sắc, đó là:“Chữ người nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là loài người”. Đây vừa là một sự tổng kết đầy đủ, vừa là sự phát triển nhất những tư tưởng tiến bộ của cả phương Đông và phương Tây, cả truyền thống dân tộc và tư tưởng tiến bộ của nhân loại trong bối cảnh đặc thù của xã hội Việt Nam. 
Chúng ta biết, chính Mác cũng đã nhấn mạnh rằng: “Con người không phải là một sinh vật trừu tượng, ẩn náu đâu đó ngoài thế giới. Con người chính là thế giới con người, là nhà nước, là xã hội”2. Tuy nhiên, với cách giải thích của Bác, khái niệm con người đã mang những đặc tính Việt Nam thật sâu sắc. Con người vừa gắn kết với cộng đồng, gia đình, làng xóm, họ hàng, anh em theo cách thức của mối quan hệ cộng đồng Việt truyền thống, lại vừa rất hiện đại theo nghĩa “rộng nữa là loài người”. Trong khi giải thích về khái niệm con người, Bác cũng đã nhấn mạnh một cách tinh tế đến chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quốc tế vô sản, cái nguồn lực mạnh mẽ cho sự vận động và phát triển đất nước.
Giải thích khái niệm con người không chỉ ở nghĩa hẹp, con người cá thể mà ở nghĩa rộng, con người đồng bào, con người đồng loại, Chủ tịch  Hồ Chí Minh cũng đã nhìn thấy được từ con người một sức mạnh vô cùng to lớn, cái sức mạnh từ bao đời nay người Việt vẫn truyền tụng cho nhau: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. 
Nhìn nhận con người với tư cách không phải chỉ như là cái cây đơn lẻ mà là một rừng cây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát hiện ra ở con người một “động lực vĩ đại”, thậm chí là “động lực duy nhất” thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Khẩu hiệu mà Người nêu lên về “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” chính là cách thức để con người từ một sinh linh bé nhỏ yếu ớt trở thành một biển cả mênh mông có thể cuốn phăng mọi trở ngại trên con đường đi tới.
Với quan điểm như trên về sức mạnh của con người, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng phương châm đoàn kết, liên kết sức mạnh của con người với con người, coi đoàn kết vừa là mục tiêu vừa là phương thức hoạt động quan trọng nhất của người cách mạng. Người luôn coi việc giữ gìn sự đoàn kết như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”3
Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng trong việc vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào phong trào cách mạng chung, hướng mọi người vào sự thống nhất toàn dân, không phân biệt giai cấp, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo. Đứng dưới ngọn cờ cách mạng quang vinh của người là cả một đội ngũ đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ những nhân sĩ, trí thức đến những người nghèo khổ, từ những nhà tu hành chốn cửa Phật đến cả những kẻ “anh chị” một thời dọc ngang chốn giang hồ. Người hiểu rõ hơn ai hết về sức mạnh của chính con người Việt Nam.
Cũng chính sự nhìn nhận con người như một khối thống nhất, mạnh mẽ, một mặt đứng vững trên truyền thống đoàn kết cộng đồng của người Việt, mặt khác mở rộng tầm nhìn ra toàn bộ nhân loại, Người đã kêu gọi một sự thống nhất chung giữa những lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới. Người không chỉ nhận ra rằng ‘bốn phương vô sản đều là anh em” mà còn mở rộng tầm nhìn hơn nữa tới phạm vi tất cả các dân tộc, màu da “rằng đây bốn biển một nhà, vàng đen trắng đỏ đều là anh em”4 .
Việc nhận thức đúng đắn về sức mạnh của con người đã giúp cho Chủ tịch Hồ Chí Minh có được niềm tin sâu sắc ở con người. Người hiểu rõ hơn ai hết về rằng con người có thể chuyển đổi về nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và một khi giác ngộ, họ có thể làm nên được những điều thần kỳ. Trong những bài viết, bài phát biểu của mình, người luôn đặt niềm tin vào tiềm năng của con người dù con người đó là ai, thuộc tầng lớp xã hội nào. Người luôn tìm mọi cách phát huy tinh thần chủ động và những mặt mạnh trong hoạt động lao động sáng tạo và đấu tranh của con người. 
Chính niềm tin vào con người đã khiến cho Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với các đồng chí của người có đủ sức mạnh để lãnh đạo những người cùng khổ nhất, nghèo khó nhất đứng lên chống lại và chiến thắng những kẻ thù có tiềm năng vật chất to lớn. Đứng bên cạnh sự vĩ đại của Người, mọi người dân đều gần gũi, tin tưởng và cảm thấy mình như lớn mạnh lên. Phương pháp cách mạng cơ bản của người là đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, đoàn kết họ, giúp họ nhìn thấy sức mạnh của chính mình. 
Bên cạnh sự nhìn nhận sức mạnh của con người, đặc biệt là sức mạnh đoàn kết của con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận vai trò to lớn của con người trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Quan điểm quý trọng con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn toàn xa lạ với những gì trừu tượng chung chung, lý thuyết. Con người đối với Bác bao giờ cũng là những đối tượng cụ thể, những người công nhân, nông dân chân lấm tay bùn bên xưởng máy, ngoài đồng ruộng, những phụ nữ “ba đảm đang”, những cụ già “tuổi cao chí khí càng cao”, những cháu nhỏ “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, những tấm gương “người tốt việc tốt”. Ngay cả đối với những người “lầm đường lạc lối”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có những quan điểm độ lượng, bao dung, “Người ở đời ai cũng có chỗ tốt chỗ xấu, ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho họ”5… “Đối với những đồng bào lạc lối, nhầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ6… sông to biển rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được vì độ lượng của nó rộng và sâu7… Chỉ sợ mình không có lòng bao dung nhân ái chứ không sợ người ta không theo mình”8.
Trong khi khẳng định con người là vốn quý, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đòi hỏi phải phát huy sức mạnh của con người thông qua việc giải phóng mọi tiềm năng của chính con người. Đối với người, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người bao giờ cũng là 3 mục tiêu thống nhất gắn bó chặt chẽ với nhau, trong đó giải phóng con người là mục tiêu cuối cùng, cao cả nhất. Muốn giải phóng con người thì chúng ta phải giải phóng dân tộc, đánh đuổi bọn thực dân cướp nước, dành độc lập, nhưng để giải phóng con người cũng chúng ta cũng phải giải phóng giai cấp, chống lại mọi sự áp bức, bóc lột con người…
Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao cả nhất. “Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”9
Trong bản chất nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề đáp ứng những nhu cầu lợi ích của người dân bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu. Có thể nói, tư tưởng này của Người là bắt nguồn từ truyền thống yêu nước thương dân của người Việt truyền thống - truyền thống mà đã được Nguyễn Trãi khẳng định: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo”10.
Hồ Chủ tịch ra đi tìm đường cứu nước cũng là để mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Ngay trong những bài tập huấn đầu tiên dành cho các cán bộ cách mạng của “Hội Việt Nam Cách mệnh thanh niên” Người cũng đã nêu lên những tiêu chuẩn quan trọng nhất về “tư cách của một người cách mệnh”, trong đó tiêu chuẩn hàng đầu là phải biết phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và dân tộc. Trong báo Thanh niên số 61, tháng 9-1926, Người đã nêu lên những tiêu chuẩn của “người cách mệnh mẫu mực”, trong đó một trong những tiêu chuẩn cơ bản là: “Phải đặt lợi ích của Tổ quốc và dân tộc lên trên hết, kiên trì, nhẫn nại, không sợ khó, không sợ khổ, không sự hy sinh”.
 Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng xác định ngay mục tiêu cao nhất của cuộc cách mạng là làm cho nhân dân hạnh phúc. Mục tiêu này đã được ghi nhận từ đầu, trong tên tuổi chính quyền của Nhà nước Việt Nam mới: “Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc”. Trong Nhà nước cách mạng đầu tiên ở Đông Nam Á này, hạnh phúc của nhân dân là tiêu chuẩn hàng đầu, được ghi nhận trong tiêu đề của tất cả các văn bản giao dịch chính thức của chính quyền Nhà nước. 
Để thực hiện điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng xác định rõ và cụ thể những công việc đầu tiên mà chính quyền nhân dân cần phải làm, trong số đó quan trọng nhất là chăm lo ngay cho đời sống của người dân. Người yêu cầu một cách hết sức cụ thể những công việc cần được thực hiện ngay là:
“Chúng ta phải thực hiện ngay :
- Làm cho dân có ăn
- Làm cho dân có mặc
- Làm cho dân có chỗ ở
- Làm cho dân có học hành
Cái mục đích mà chúng ta đi đến là 4 điều đó. Đi đến để dân nước ta xứng đáng với tự do, độc lập và giúp sức cho tự do độc lập”11
Cho đến tận cuối đời, trước lúc đi xa, Người vẫn còn căn dặn rằng sau khi kháng chiến chống Mỹ thắng lợi thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm, phải lo giải quyết là “những công việc với con người”. 
Người cũng luôn mong muốn giảm bớt những chi phí đóng góp cho nhân dân, giảm thuế, tăng cường các phúc lợi xã hội. Câu nói nổi tiếng của Người rằng “Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” là câu nhắc nhở đầy sâu sắc đối với các cán bộ lãnh đạo, các nhà quản lý về mục tiêu của cách mạng. 
Trong khi khẳng định “cái mục đích mà chúng ta đi đến” chính là hạnh phúc của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn đòi hỏi những người cách mạng phải biết đặt lợi ích của nhân dân, của con người lên trên hết, đặt lợi ích của cộng đồng, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Người cũng yêu cầu những đảng viên của Đảng “phải lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”. Để thực hiện được điều đó, Người cho rằng, người cán bộ phải “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư12, ít lòng ham muốn về vật chất, xem thường danh vị, ngôi thứ, tiền bạc, khiêm tốn, khoan hòa13...”. Cũng chính vì vậy mà người lãnh đạo “phải vừa là người lãnh đạo vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân”14.
Bài học về việc người cách mạng phải gắn bó với dân tộc, với nhân dân, với những người cùng khổ, đặt lợi ích của con người làm mục tiêu của mọi hành động cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền dạy đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Ngày nay trong những điều kiện phát triển mới, gắn liền với nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế, khi mà lợi nhuận kinh tế đang trở thành một định hướng phát triển, khi mà lợi ích cá nhân đang được đề cao, các quan hệ xã hội, gia đình đang có những dấu hiệu của sự khủng hoảng, chúng ta càng không bao giờ được sao nhãng những lời dạy quý báu của Bác. 
Mọi chủ trương, chính sách của Đảng của Nhà nước cần phải được xem xét trong mối tương quan với lợi ích chung của nhân dân, của tập thể. Chỉ có đặt hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, đáp ứng ngày càng sâu sắc, cụ thể và có hiệu quả quyền lợi của nhân dân thì những chủ trương, chính sách đó mới được nhân dân ủng hộ mới mang lại sức mạnh mới cho sự phát triển đất nước.
“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”15
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người không chỉ dừng lại ở việc nhận thức được sức mạnh của con người, đặt niềm tin ở con người, phấn đấu tất cả vì hạnh phúc của con người, mà còn ở những vấn đề lý luận và phương pháp luận cho việc xây dựng và phát triển con người. 
Nhận thức rõ vai trò chủ thể của con người trong các hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi “trồng người” như là một chiến lược xây dựng nguồn lực quan trọng nhất cho cách mạng. Người luôn coi “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” và do đó một người không thể làm được cách mạng. Bởi vậy, người cho rằng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao ý thức cách mạng của quần chúng nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trong suốt mọi tiến trình phát triển của cách mạng. 
Người cũng giải thích rằng: Cách mạng Việt Nam muốn đi đến thắng lợi, phải có những người tiên tiến mở đường, những người đi tiên phong. Chính những người đi tiên phong, có tổ chức này sẽ là nòng cốt để lãnh đạo, đưa đường chỉ lối, hướng dẫn đại đa số quần chúng đi tới. Ở đây, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức rõ ràng trong việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng con người, phát triển cách mạng.
Đảng lãnh đạo việc xây dựng con người bao gồm 3 mặt hoạt động chính, thứ nhất, Đảng hoạch định những đường lối, chính sách đúng đắn trong tuyên truyền, giác ngộ, vận động, giáo dục quần chúng nhân dân. Thứ hai, Đảng xây dựng một cơ chế hoạt động hợp lý, khoa học để vừa phát huy được sức mạnh của quần chúng trong hoạt động cách mạng thực tiễn, vừa thông qua các hoạt động cách mạng thực tiễn mà xây dựng và phát triển con người nâng cao nhận thức của chính con người. Thứ ba, Đảng xây dựng con người tiên tiến thông qua những tấm gương tiêu biểu của chính mình, tức là thông qua việc xây dựng “một Đảng cách mạng kiểu mới”, những đảng viên tiên tiến với tính chất “người cách mạng kiểu mới”. Chính những tấm gương tiên tiến của các đảng viên sẽ là lực lượng nòng cốt, tỏa rộng đi khắp nơi “đi vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, thức tỉnh quần chúng, hướng dẫn, tổ chức quần chúng”. Họ là những đốm lửa mở đầu, sẽ làm thổi bùng lên ngọn lửa tiên tiến trong quần chúng, làm hình thành cả một lực lượng những người tiên tiến mới. 
Đây chính là điểm sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người ở nước ta. Tư tưởng này đến nay vẫn còn nguyên giá trị và cần được phân tích sâu hơn.
Để thực hiện được việc “trồng người”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặt ra những yêu cầu rất cơ bản sau đây: 
- Trồng người, xây dựng con người là một sự nghiệp quan trọng nhưng cũng hết sức công phu. Nó đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, phân tích nghiêm túc, khoa học. Phải sâu sát và gần gũi với chính con người. Trồng người phải gắn liền với việc đáp ứng không ngừng những nhu cầu nguyện vọng, tâm tư, tâm trạng của chính con người. Xây dựng và phát triển con người, một mặt nhằm phát huy mọi năng lực của con người  cống hiến cho sự phát triển xã hội. Ngược lại, sự phát triển tiến bộ của xã hội, sẽ lại là cơ sở vật chất tinh thần cần thiết để xây dựng và phát triển con người. Đây chính là phép biện chứng của sự phát triển con người trên quan điểm Hồ Chí Minh
- Trồng người, xây dựng con người phải là một công việc thường xuyên, lâu dài, song hành và phát triển cùng với tiến trình của cách mạng. Do vậy, cần phải có mục tiêu, chiến lược và kế hoạch xây dựng và phát triển con người rõ ràng trong mỗi bước đi của cách mạng, phù hợp với từng thời kỳ. Cần phải có sự nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm cụ thể đối với mỗi thời kỳ nói trên.
- Trồng người là một quá trình kéo dài trong suốt cuộc đời của mỗi người, từ khi sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Nhận thức của một con người là một quá trình, do đó cần phải làm cho con người phát triển tiến bộ cùng với sự nhận thức này. Con người “tuổi cao, chí khí càng cao”16, “phải thường xuyên phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn trở ngại để ngày nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay”.
Về phương diện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định rõ những đặc trưng của việc trồng người, sự khác biệt giữa trồng người với trồng cây. Trong việc trồng cây, cây là một sinh vật thụ động, phụ thuộc vào người chăm sóc, vun xới. Còn trong việc trồng người, con người nắm vai trò chủ động. Con người không chỉ chịu sự chăm sóc, vun trồng mà còn là một chủ thể của sự chăm sóc, vun trồng. Họ vừa có khả năng tự vun trồng, chăm sóc cho mình lại vừa có khả năng vun trồng chăm sóc cho những người khác. Như vậy, hệ quả của sự chăm sóc vun trồng con người, lại có sức mạnh nội sinh làm cơ sở để phát triển đối với sự chăm sóc vun trồng mới. Một người trong bối cảnh này sẽ đồng thời vừa là đối tượng được vun trồng, vừa là chủ thể của sự vun trồng.
Câu nói nổi tiếng của Người rằng: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”17 là sự tổng kết có tính chất phương pháp luận của việc xây dựng con người. Muốn đạt tới những mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước thì cần phải có một nguồn nhân lực tương xứng có thể thực hiện được mục tiêu này. Điều này có nghĩa rằng bên cạnh những mục tiêu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thì việc phát triển đất nước cũng cần tới những mục tiêu về xây dựng con người.
Như vậy, theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người chính là chủ thể của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhờ có sự tham gia tích cực của những con người mà công cuộc xây dựng và phát triển đất nước được đẩy mạnh. Ngược lại, chính sự phát triển của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước lại tạo cơ sở xã hội hình thành những con người mới. Con người mới xã hội chủ nghĩa có thể ban đầu chỉ là số ít nhưng họ sẽ là những tấm gương tốt, lôi cuốn toàn bộ quần chúng nhân dân. 
Cũng với quan điểm trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động mạnh mẽ phong trào “người tốt việc tốt”, hướng việc xây dựng con người theo những quy chuẩn cụ thể thông qua các tấm gương tốt. Người cho rằng: “Người tốt việc tốt nhiều lắm, ở đâu cũng có, ngành giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có”18, có thể thông qua hàng triệu, hàng chục triệu người tốt này mà chúng ta có thể phát triển được những con người mới. Theo quan điểm của Bác, người tốt giống như biết bao giọt nước hợp thành suối, thành sông, thành biển cả...
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặt vấn đề xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa với việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Trong cuộc đời cách mạng của mình, Người luôn dành cho thế hệ trẻ những sự thương yêu trìu mến nhất. Người luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ, mạnh dạn trao cho họ những trọng trách lớn, theo dõi giúp đỡ thế hệ trẻ vượt qua khó khăn thử thách. Chính người đã tạo ra được một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết cách mạng làm tròn được trách nhiệm đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, đánh thắng những kẻ thù to lớn gấp bội - thế hệ mang tên Hồ Chí Minh. Những quan điểm tư tưởng của người về việc “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” chính là cơ sở khoa học cần thiết cho việc xây dựng và phát triển con người trong bối cảnh hiện nay.
Quan điểm về con người cũng được thể hiện sâu sắc hơn khi chúng ta thực hiện đường lối đổi mới từ Đại hội VI (năm 1986). Từ đại hội này, chúng ta đã khẳng định rõ vai trò của “nhân tố người” đối với sự phát triển của đất nước, con người được đặt vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Tiếp nối những quan điểm đó, Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững”. 
Các chủ trương, chính sách nhằm phát huy nhân tố con người theo tinh thần Đại hội XIII là xuất phát từ quan điểm cho rằng nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử, là chủ nhân thực sự của xã hội, là chủ thể của mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và mục tiêu của toàn bộ sự nghiệp cách mạng cũng chính là phục vụ cho hạnh phúc của nhân dân. Đây là sự định hướng vô cùng đúng đắn theo tinh thần tư tưởng về phát triển con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

CHÚ THÍCH:
1. Hồ Chí Minh toàn tập - tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995, tr 644
2. C. Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập - tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, 1995, tr 569
3. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4. Hồ Chí Minh - Nhật ký chìm tàu, Tổng tập văn học Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 1980, tr 36.
5. Hồ Chí Minh toàn tập - tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 318
6. Hồ Chí Minh toàn tập - tập 4, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 140
7. Hồ Chí Minh toàn tập - tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 130
8. “Hồ Chí Minh toàn tập - tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 523
9. Hồ Chí Minh - Thư gửi Ủy ban Nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Báo Cứu quốc, số ngày 17-10-1945
10. Nguyễn Trãi - Bình Ngô đại cáo, 1428
11. Hồ Chí Minh toàn tập - tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 152
12. Hồ Chí Minh toàn tập - tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 208.
13. Hồ Chí Minh - Người cách mạng mẫu mực, Báo Thanh niên, ngày 18-9-1926
14. Hồ Chí Minh toàn tập - tập 15, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr  612.
15. Hồ Chí Minh toàn tập - tập 11, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 528
16. Hồ Chí Minh - Càng già càng giỏi, Báo Nhân Dân, ngày 22-10-1965
17. Hồ Chí Minh toàn tập - tập 10, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 310
18. Hồ Chí Minh toàn tập - tập 12, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 549

Tài liệu tham khảo:
- C. Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập - tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, 1995.
- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Hồ Chí Minh - Càng già càng giỏi, Báo Nhân Dân, ngày 22-10-1965
- Hồ Chí Minh. Người cách mạng mẫu mực, Báo Thanh niên, ngày 18-9-1926
- Hồ Chí Minh toàn tập - tập 4, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000
- Hồ Chí Minh toàn tập - tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995.
- Hồ Chí Minh toàn tập - tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.
- Hồ Chí Minh toàn tập - tập 10, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000.
- Hồ Chí Minh toàn tập - tập 11, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.
- Hồ Chí Minh toàn tập. tập 12, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996.
- Hồ Chí Minh toàn tập - tập 15, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.
- Hồ Chí Minh (1980) - Nhật ký chìm tàu, Tổng tập văn học Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
- Hồ Chí Minh (1945) - Thư gửi Ủy ban Nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Báo Cứu quốc, số ngày 17-10-1945
- Nguyễn Trãi (1428) - Bình Ngô đại cáo.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây